• Przybrodzin
  Przybrodzin
 • Witkowo
  Witkowo
 • Budzisław/Witkowo
  Budzisław/Witkowo
 • Wilczyn
  Wilczyn
 • Giewartów
  Giewartów

MAPA PARKU

Kliknij aby powiększyć

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GMINY TWORZĄCE ZGPPK

 
     
 
   

STATUT ZWIĄZKU GMIN

POWIDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

W celu wspólnego realizowania określonych mniejszym Statutem zadań mających charakter publiczny, reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie, oraz działając na

podstawie art. 10 i rozdz. 7 (art. 64 ń 75) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.), gminy wymienione w §3 postanawiają przyjąć i stosować postanowienia niniejszego Statutu.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego jest związkiem międzygminnym utworzonym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, zwanym dalej Związkiem.

§ 2

W skład Związku mogą wejść gminy których przynajmniej część terytorium leży w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

§ 3

Uczestnikami Związku są:

 1. Gmina Kleczew,

 2. Gmina Ostrowite,

 3. Gmina Powidz,

 4. Gmina Wilczyn,

 5. Gmina Witkowo.

§ 4

Siedzibą Związku jest miejscowość Powidz.

§ 5

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§ 6

Związek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów i Wojewody a w zakresie spraw budżetowych Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 7

Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 8

Do zadań Związku należy inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań gmin na rzecz racjonalnego zagospodarowania środowiska przyrodniczego Powidzkiego Parku Krajobrazowego, w szczególności:

 1. podejmowanie wspólnych działań w zakresie:

  1. ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki krajowej i zagranicznej,

  1. ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów, w oparciu o naturalne walory przyrodnicze,

  2. edukacji ekologicznej,

 1. wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych,

 2. wspólne realizowanie zdań i inwestycji komunalnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej,

 3. realizowanie Planu Ochrony Powidzkiego Parku Krajobrazowego,

 4. opracowanie wspólnej strategii rozwoju Powidzkiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem ustaleń Planu Ochrony o którym mowa w pkt. 4 oraz strategii rozwoju poszczególnych uczestników Związku,

 5. podejmowanie innych działań wynikających z uchwał rad gmin na rzecz ochrony środowiska, turystyki i rekreacji.

§ 9

Dla realizacji zadań Związku może on tworzyć jednostki organizacyjne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

II. Organy Związku

§ 10

Organami Związku są: Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

§ 11

Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku a organem wykonawczym Zarząd Związku.

§ 12

 1. W skład Zgromadzenia Związku wchodzą wójtowie (burmistrzowie) gmin będących uczestnikami Związku oraz po jednym dodatkowym przedstawicielu tych gmin, których wyznaczają właściwe rady gmin.

 2. Odwołanie przedstawicieli gmin w Związku następuje w tym samym trybie jak wyznaczanie (wybór).

§ 13

Wystąpienie uczestnika ze Związku powoduje jednocześnie pozbawienie przedstawicieli występującego uczestnika wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 14

Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

§ 15

 1. Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji Rady Gminy.

 2. Przedstawiciele ustępujący na skutek upływu kadencji Zgromadzenia pełnią swe obowiązki do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w nowym ustawowym składzie.

§ 16

Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. ustalanie programów realizacji zadań Związku,

 2. uchwalanie planu finansowego Związku i ocena jego wykonania,

 3. decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku,

 4. wyrażanie zgody na przyjęcie uczestnika Związku,

 5. wykluczanie uczestnika ze Związku,

 6. realizowanie odpowiednio kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych bądź powierzonych Związkowi,

 7. wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu,

 8. powoływanie i odwoływanie Zarządu Związku oraz wybieranie i odwoływanie poszczególnych jego członków wyłącznie na wniosek Przewodniczącego Zarządu,

 9. kontrolowanie działalności Zarządu,

 10. powołanie komisji rewizyjnej Związku oraz w razie potrzeby innych stałych i doraźnych komisji do określonych zadań,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,

 12. ustalanie wysokości składek,

 13. zatwierdzanie kierunków działania Związku,

 14. decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia,

 15. określanie zasad przyznawania diet dla członków organów Związku,

 16. określanie wysokości sumy do której Zarząd samodzielnie może zaciągać zobowiązania finansowe,

 17. ustalanie regulaminu organizacyjnego biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku,

 18. ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

§ 17

Pierwszą sesję Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy obradom wójt lub burmistrz gminy w której znajduje się siedziba Związku.

§ 18

Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby jego członków.

§ 19

 1. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia, w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.

 2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z podjęciem uchwały większością 2/3 głosów w terminie 21 dni od daty wniesienia sprzeciwu.

 3. Sprzeciw do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest bezskuteczny.

§ 20

 1. Zgromadzenie odbywa posiedzenie zwyczajne nie rzadziej niż raz w kwartale.

 2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając nie później niż 14 dni przed dniem Zgromadzenia.

 3. Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek co najmniej jednej czwartej członków zgromadzenia, który powinien zawierać proponowany porządek obrad.

 4. W przypadku określonym w ust. 3 Zarząd Związku zobowiązany jest zwołać i wyznaczyć posiedzenie Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.

§ 21

 1. Zarząd Związku liczy od 3 do 5 członków: składa się z Przewodniczącego Zarządu i od 2 do 4 członków.

 2. W skład Zarządu mogą wchodzić również członkowie spoza składu Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu.

 1. Przewodniczący i członkowie Zarządu Związku pełni swe funkcje społecznie i przysługują im diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych w wysokości i na zasadach ustalonych w uchwale Zgromadzenia.

§ 22

W przypadku upływu kadencji Zgromadzenia bądź odwołania Zarządu, członkowie Zarządu pienią swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 1. realizowanie zadań Związku;

 2. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku w trybie ustalonym Statutem;

 3. sporządzanie projektu planu finansowego Związku i jego wykonanie;

 4. prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawy o finansach publicznych;

 5. decydowanie w sprawach majątkowych Związku w zakresie i trybie określonym przez Zgromadzenie;

 6. decydowanie w sprawach Związku nie zastrzeżonych przepisami prawa dla Zgromadzenia Związku oraz w ramach zakreślonych Związkowi ustawowo;

 7. zawieranie umów i porozumień;

 8. ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia;

 9. zaciąganie pożyczek do wysokości ustalonej przez Zgromadzenie;

 10. przygotowywanie projektów uchwał,

 11. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych Związkowi,

 12. zatrudnianie głównego księgowego Związku.

§ 24

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 25

Do przewodniczącego Zarządu Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wójta/Burmistrza.

W szczególności do jego kompetencji należy:

 1. kierowanie pracą Zarządu i jego biura;

 2. podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

 3. reprezentowanie Związku na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 32.

§ 26

 1. Obsługą techniczna i organizacyjna Związku i jego organów zapewnia biuro Związku.

 2. Biuro jest podporządkowane Przewodniczącemu Zarządu Związku.

 3. Za zgodą Zarządu Przewodniczący Zarządu Związku może przekazać niektóre swoje uprawnienia pracownikowi biura.

 4. Przewodniczący Zarządu Związku wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do głównego księgowego Związku i pozostałych pracowników biura.

III. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 27

 1. W celu wykonywania zadań kontrolnych Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną, która jest wewnętrznym organem Zgromadzenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków Zgromadzenia, nie pełniących funkcji w Zarządzie względnie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia lub jego Zastępcy. Komisja wybiera Przewodniczącego Komisji ze swego grona, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.

§ 28

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Związku zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie;

 2. opiniowanie wykonania budżetu Związku;

 3. sporządzanie wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia Zarządowi absolutorium.

§ 29

Protokoły, wnioski i opinie Komisji wymagają formy pisemnej i podpisania przez wszystkich członków Komisji.

IV. Mienie i gospodarka związku

§ 30

 1. Mieniem Związku jest własnością i inne prawa majątkowe należące do Związku.

 1. Dochodami Związku są:

1) dochody z majątku Związku,

2) subwencje, dotacje,

3) zapisy, darowizny,

4) składki uiszczane przez uczestników Związku,

5) inne dochody.

§ 31

Związek może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych ustawami dla samorządu gminnego.

§ 32

 1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu jego mieniem składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku niemożności wykonywania funkcji Przewodniczącego Zarządu oświadczenie woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu.

 3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 33

 1. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 2. Związek nie ponosi odpowiedzialność za zobowiązania Gmin uczestników Związku a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Związku.

V. Zasady rozliczeń majątkowych i udziału w kosztach wspólnej działalności

§ 34

 1. Nieruchomości oraz inne niepodzielne składniki majątkowe przekazane Związkowi przez jego uczestników nie podlegają zwrotowi w wypadku wystąpienia uczestnika ze Związku, jeżeli Związek nie mogłoby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz pozostałych uczestników Związku.

 2. W okolicznościach o których mowa w ust. 1, następuje finansowe rozliczenie wkładu uczestnika, które wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Związku.

§ 35

 1. Składka o której mowa w § 30 ust. 2 pkt. 4 Statutu ustalana jest na podstawie planowanych kosztów działalności Związku.

 2. Sposób naliczania składki, o której mowa w § 30 ust.2 pkt 4 Statutu i jej wysokość ustalana jest uchwałą Zgromadzenia.

§ 36

 1. Gminy uczestniczące w kosztach wspólnych przedsięwzięć oraz pokrywają wynikłe z tej działalności ewentualne straty wyłącznie na podstawie uchwał podjętych przez Rady zainteresowanych gmin.

 2. Gmina nie może być zobowiązana do ponoszenia kosztów i pokrywania strat w przedsięwzięciach, w których nie uczestniczyła.

VI. Zasady przystępowania, występowania i wykluczania członków ze Związku

§ 37

Przystąpienie nowego uczestnika do Związku wymaga:

 1. zgody Zgromadzenia w formie uchwały,

 2. przyjęcia w obowiązującym trybie Statutu Związku;

 3. dopełnienia pozostałych wymogów rejestrowych dotyczących związków międzygminnych.

§ 38

 1. Uczestnik Związku może z niego wystąpić ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

 2. Uchwała o wystąpieniu ze Związku powinna być podjęta przez zainteresowaną radę gminy co najmniej sześć miesięcy przed końcem roku kalendarzowego.

 3. Uchwałę o której mowa w ust. 2 uczestnik Związku przekazuje niezwłocznie Zarządowi Związku.

§ 39

 1. Wykluczenie uczestnika ze Związku może nastąpić w wypadku:

1)działania na szkodę Związku,

2)nieprzestrzegania postanowień statutu Związku.

 1. O wykluczeniu uczestnika ze Związku stanowi Zgromadzenie w drodze uchwały, która określi termin wykluczenia i sposób rozliczenia się.

VII. Zasady likwidacji Związku.

§ 40

Rozwiązanie Związku następuje:

1) gdy liczba uczestników, spadnie poniżej 2 (dwóch);

2) wskutek zgodnych uchwał rad gmin wszystkich uczestników

Związku.

§ 41

W przypadku likwidacji Związku, jego majątek po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli, przechodzi na rzecz uczestników Związku, proporcjonalnie do ich udziału w majątku Związku. O sprawach tych rozstrzyga Zgromadzenie Związku po zapoznaniu się z wnioskiem komisji likwidacyjnej powołanej przez Zgromadzenie.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 42

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

§ 43

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Attachments:
Download this file (STATUT ZGPPK 2012.doc)Staut[ ]98 kB